Voorwaarden

We geloven in onderling vertrouwen, maar we willen toch wat kleine letters op papier hebben.

Voorwaarden voor websites

Artikel 1. Inleiding 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen XowoX Digital en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. XowoX Digital heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal XowoX Digital bekend maken via de website https://xowox.org.

Artikel 2. Omschrijving van begrippen 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XowoX Digital en afnemer waarop XowoX Digital deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door XowoX Digital in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 afnemer: De wederpartij met wie XowoX Digital een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 XowoX Digital: XowoX Digital is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder XowoX, gevestigd op de Taveernelaan 61, 3735 KB Bosch en Duin.

2.6 XowoX Digital content: De door XowoX Digital op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 website: De door XowoX Digital voor afnemer ontwikkelde website. Eventueel kunnen Hosting en e- mailadressen hierbij horen mits een onderhoudscontract is afgesloten.

Artikel 3: Toepasselijkheid 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen XowoX Digital en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

4.1 Alle door XowoX Digital gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer de door XowoX Digital offerte digitaal accepteert, waarmee hij of zij ook deze voorwaarden aanvaard.

4.3 XowoX Digital stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening 

5.1 XowoX Digital doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 XowoX Digital doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Alles-in-één pakket bestaat uit: Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.
Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.

Aanvullende diensten – bijvoorbeeld social media integratie – zoals vermeldt in de offerte.

5.4 XowoX Digital heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding – in geval van hosting door XowoX.

5.5 XowoX Digital is heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 XowoX Digital doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden

gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer 

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer XowoX Digital alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt XowoX Digital zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij XowoX Digital hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 afnemer behoedt XowoX Digital volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door XowoX Digital zijn verricht.

Artikel 7. Betaling 

7.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen, driemaandelijkse verschuldige bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse en driemaandelijkse vergoedingen dienen vooraf te worden voldaan.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. Afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. Domeinnaam 

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal XowoX Digital de Domeinnaam registreren.

8.2 XowoX Digital doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. XowoX Digital kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

8.3 Hoewel de domeinnaam tijdelijk in het beheer van XowoX Digital kan zijn, is deze altijd in het bezit van afnemer en kan afnemer deze op ieder moment verzoeken deze naar eigen naam over te laten schrijven.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website 

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt XowoX Digital contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal XowoX Digital afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar XowoX Digital te maken.

9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar XowoX Digital mogelijk te maken.

9.3 XowoX Digital draagt zorg, zover de techniek XowoX Digital hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 XowoX Digital plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 5 pagina’s – tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt XowoX Digital de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. Afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan XowoX Digital. Indien deze worden geaccepteerd zal XowoX Digital de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Hierna volgt nog een aanpassingsronde waarna de website geldt als geaccepteerd.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.

9.7 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 XowoX Digital is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot XowoX Digital Content berusten bij XowoX Digital en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent XowoX Digital een niet- exclusief recht om de XowoX Digital Content te gebruiken voor de website. XowoX Digital is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10. Hosting 

10.1 Indien afnemer een onderhoudscontract heeft bij XowoX Digital zal XowoX de verantwoordelijkheid van hosting op zich nemen. XowoX dient hierbij echter als intermediair tussen Hostnet en afnemer en is verantwoordelijk voor back-ups en updates.

10.2 Afnemer kan het onderhoudscontract een maand vooruit – of drie maanden vooruit bij kwartaalcontract – opzeggen. In dit geval moet hij zelf een host vinden om de website naar toe te verplaatsen. XowoX Digital voorziet in alle benodigde codes en materialen voor verplaatsing, maar verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de nieuwe host.

Artikel 11. Service en ondersteuning 

11.1 Indien er een onderhoudscontract is afgesloten, heeft afnemer na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

11.2 XowoX Digital is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

11.3 Zonder onderhoudscontract zal XowoX Digital ook proberen de klant zo goed mogelijk te ondersteunen, door het leveren van instructievideo’s voor de onderwerpen waarover ondersteuning wordt gevraagd. Deze beperken zich echter tot de onderwerpen:

  • Het maken van nieuwe pagina’s voor de website.
  • Het wijzigen van het menu / toevoegen van nieuwe items.
  • Het plaatsen van video’s, foto’s en tekst.
  • Het maken en plaatsen van een fotogallerij of videoslider.
  • Het gebruik van bijgeleverde templates, om de website in stijl te houden.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software 

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan XowoX Digital en of haar licentiegevers en partners. Afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

12.2 Afnemer mag geleverde licenties gebruiken enkel voor de website die door XowoX ontworpen. Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) licenties van software die gebruikt worden op geleverde website op andere websites te gebruiken of te publiceren.

12.3 In geval van verspreiding van licenties zonder toestemming, is afnemer financieel verantwoordelijk voor schade die XowoX Digital hiervan ondervindt.

Artikel 13. Looptijd en beëindiging van overeenkomst onderhoudscontract

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.3 Indien XowoX Digital de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Neem contact op

Een paar van onze klanten

Onze laatste blogs

XowoX Digital Marketing

XowoX Digital

Taveernelaan 61
3735 KB Bosch en Duin

+31(0)20 893 4167
hello@xowox.org

4 & 5 Bonhill Street
London, EC2A 4PE

+44(0)7 547 922 523
hello@xowox.org